consultanta_manageriala

Elaborare strategii de dezvoltare locală

Strategia este definita drept cadrul care orienteaza alegerile, care determina natura si directia unei comunitati. Strategia  ajuta la stabilirea unei directii unitare pentru comunitate in termenii obiectivelor sale operationale si furnizeaza baza alocarii resurselor necesare  pentru orientarea acesteia spre atingerea acestor obiective.

           Planificarea realizării activităţilor:

1. Stabilirea echipei de lucru

Realizarea strategiei este o muncă de echipă care trebuie să angreneze experţii (consultanţi), funcţionarii publici cât şi aleşii comunităţii, deoarece:

 • grupul de experţi are o anumită viziune în ceea ce priveşte politicile de finanţare pentru proiectele de dezvoltare locală sau comunitară,
 • instituţiile administraţiei publice locale cunosc cel mai bine care sunt resursele locale (financiare şi nefinanciare) care pot fi alocate în cadrul unor proiecte de dezvoltare;
 • aleşii locali reprezintă comunitatea, şi astfel se asigură reprezentativitatea strategiei.

            Primăria va stabili un funcţionar public responsabil per ansamblu de colaborarea cu firma de consultanţă. Acesta va îndruma consultantul spre funcţionarii care deţin informaţia necesară, va asigura de comunicarea cu consiliul local şi va răspunde de organizarea consultărilor publice.

            2. Culegerea datelor

            Realizarea  unei analize a situaţiei existente, având scopul de a:

 • determina baza economică a localităţii;
 • identifica resursele;
 • evalua structura şi nevoile pieţei forţei de muncă;
 • stabili un profil al populaţiei şi de a evalua tendinţele demografice din ultimii ani;
 • evalua starea de poluare a localităţii.

            Activităţile din această etapă implică atât firma de consultanţă, care va elabora chestionarul, cât şi autorităţile locale, care vor furniza informaţiile pa baza acestuia. De asemenea, se vor mai culege informaţii de către experţi şi din statistici oficiale, precum: anuare statistice, baze de date ale comisiilor judeţene sau naţionale de statistică, alte surse şi statistici oficiale.

           Paşii care se vor realiza în această fază sunt:

 • realizarea unui chestionar de către consultanţi
 • completarea chestionarului de către funcţionarii de specialitate
 • culegere date statistice din anuare, monografii etc.
 • consultarea unor studii de fezabilitate existente

            3. Analiza documentelor programatice

            Etapa de culegere a datelor  despre localitate va fi continuată de una de analiză a documentelor programatice ale României (POR, POS, PNDR, strategia de guvernare) pentru :

 • identificarea  politicilor şi direcţiilor de dezvoltare europene şi naţionale, regionale, judeţene
 • identificarea fondurilor, programelor operaţionale, axelor şi măsurilor

            Această activitate ne va da o viziune asupra tendinţelor de evoluţie a mediului rural/urban, pentru a se asigura o dezvoltare locala durabilă şi integrată, ţinându-se cont atât de bunăstarea cetăţenilor, cât şi de mediul înconjurător. În urma acestei etape, vom (consultanţii) stabili profilul de eligibilitate al localităţii, necesar în stabilirea surselor de finanţare nerambursabile în vederea găsirii unor soluţii pentru problemele strategice ale comunităţii.

            4. Prelucrarea datelor şi realizarea strategiei

            Această etapă este cea mai însemnată în cadrul demersului formulării strategiei de  dezvoltare locală, solicitând implicarea întregii comunităţi, de la membrii persoane fizice la  organizaţii publice şi private şi aleşii locali. Totodată, în această fază se va încerca prelucrarea datelor oficiale cât şi a informaţiilor operative care vin direct de la locuitorii pentru care se întocmeşte strategia.

            5. Definitivarea strategiei şi aprobarea acesteia de către consiliul local

            După realizarea ajustărilor sugerate de către grupele de lucru se face o centralizarea datelor şi se definitivează strategia. Strategia astfel realizată va fi prezentată în cadrul unei şedinţe a consiliului local pentru analiză şi aprobare.

            Dezbaterea strategiei de dezvoltare locală de către consiliul local se va face în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, adică strategia va fi anunţată publicului cu 30 de zile înainte de şedinţa consiliului local şi se va stabili o perioadă de zece zile în care cei interesaţi pot depune în scris propuneri, sugestii şi opinii. De asemenea, cei interesaţi pot participa la şedinţă şi pot sa ia cuvântul, dacă s-au anunţat în prealabil.

            După aprobarea strategiei de către consiliul local, aceasta va fi publicată pe site-ul primăriei şi se vor asigura condiţii de consultarea a acesteia la sediu, dacă nu necesită modificări majore.