Implementare sistem de control intern – managerial

Ce este controlul intern/managerial?

Conceptul de control intern/managerial.

 1. Reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre managementul si personalul entitatii publice, in vederea furnizarii unei asigurari rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului; protejarea bunurilor si a informatiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management. (Comisia Europeana).
 2. Este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila ca obiectivele managementului sunt indeplinite. (INTOSAI).
 3. Orice masura luata de conducere, consiliu si alte parti pentru a gestiona riscurile si a mari probabilitatea ca obiectivele si scopurile stabilite sa fie atinse. Conducerea planifica, organizeaza si directioneaza realizarea unor actiuni suficiente pentru a furniza o asigurare rezonabila privind atingerea obiectivelor si scopurilor. (Standardele Institutului Auditorilor Interni – Glosar).

 

CONCLUZIE: Controlul Intern/Managerial este mijlocul (instrumentul) prin care managementul entitatii ofera o asigurare factorilor interesati cu privire la atingerea obiectivelor in conditiile respectarii celor 3 “E” si a regularitatii/conformitatii.

Necesitatea controlului intern/managerial

1.Cerinta normativa imperativa: (art. 4 din O.G. nr. 119/1999 prevede ca fiecare conducator de entitate are obligatia implementarii si dezvoltarii SCI/M, iar neaplicarea dispozitiilor mentionate poate implica sanctiuni contraventionale).

2.Argument de ordin istoric: angajamentul luat de Romania in procesul de aderare la Uniunea Europeana de adoptare a unui nou tip de management in entitatile publice, care viza intarirea responsabilitatii manageriale si implementarea SCI/M; un element urmarit in evaluarea sistemelor de control existente in tarile candidate la uniune il reprezenta implementarea CFPI.

3.Argument de ordin managerial: SCI/M include exercitarea adecvata si eficace a tuturor functiilor managementului. Totodata, controlul reprezinta o functie de baza a managementului (ex.: planificarea, organizarea, conducerea, controlul – R.L. Daft).

4.Sprijina atingerea scopului entitatii: Orice entitate urmareste atingerea unui scop: prestarea de servicii sau obtinerea unor rezultate. Cand managementul nu detine un bun control asupra activitatilor entitatii (nu exista CI/M) exista riscul ca obiectivele sa nu fie atinse, fiind chiar amenintata existenta sau continuitatea organizatiei.

 1. Instrumentul de baza al managementului: prin CI/M compara rezultatele obtinute de entitate cu obiectivele stabilite pentru identificarea unor posibile abateri, analizeaza cauzele care le-au determinat si dispune masurile corective sau preventive ce se impun.

Cadrul normativ care reglementeaza sistemul de control intern managerial in Romania

 • Ordonanta Guvernului nr. 119/1999privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OSGG Nr. 400/2015pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 • Legea 234/2010pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;

Standardele de management/control intern la entitatile publice din Romania conform OSGG 400/2015

 

Mediul de control
Standardul 1 – Etica şi integritatea
Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini
Standardul 3 – Competenţa, performanţa
Standardul 4 – Structura organizatorică
Performante si managementul riscului
Standardul 5 – Obiective
Standardul 6 – Planificarea
Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor
Standardul 8 – Managementul riscului
Informarea si comunicarea
Standardul 12 – Informarea şi comunicarea
Standardul 13 – Gestionarea documentelor
Standardul 14 – Raportarea contabilă şi financiară
Activitati de control
Standardul 9 – Proceduri
Standardul 10 – Supravegherea
Standardul 11 – Continuitatea activităţii
Auditarea si evaluarea
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial
Standardul 16 – Auditul intern
Krypton Omma Consulting vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va programul complet de consultanta cu privire la proiectarea, implementarea si dezvoltarea SCIM in cadrul entitatii dumneavoastra.

Programul nostru de consultanta urmareste conformarea cu toate cerintele celor 16 de standarde de management / control intern prevazute de OSGG 400/2015 prin parcurgerea urmatoarelor etape:

 • Analiza initiala a sistemului de control managerial existent in cadrul entitatii publice.
 • In cadrul acestei prime etape, consultantul Krypton Omma Consulting va evalua gradul de implementare a sistemului de control intern/managerial in cadrul fiecarui compartiment din structura organizatorica a entitatii publice.
 • Constituirea unei structuri (comisii) cu atributii privind organizarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern/managerial.
 • In aceasta etapa, se va stabili componenta comisiei (grupului de lucru), formata din angajatii entitatii publice, care vor fi responsabili de desfasurarea activitatilor necesare implementarii sistemului de control intern/managerial.
 • Stabilirea Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al comisiei.
 • Se va intocmi un regulament de organizare si functionare al comisiei de lucru, care va contine urmatoarele capitole: dispozitii generale, structura organizatorica a comisiei, organizarea sedintelor si mecanismul de luare a deciziilor, atrubutiile comisiei, atributiile presedintelui comisiei, atributiile secretariatului comisiei, atributiile conducatorilor de compartimente, dispozitii finale.
 • Elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
 • Consultantul Krypton Omma Consulting, impreuna cu grupul de lucru, vor elabora un program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, in cadrul caruia se vor preciza directiile de actiune, activitatile, responsabilii precum si termenele pana la care trebuiesc realizate activitatile stabilite in program.
 • Implementarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
 • Etapa presupune derularea de catre comisia de lucru a activitatilor prevazute in cadrul programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, sub atenta coordonare si indrumare a consultantului Krypton Omma Consulting. Etapa se desfasoara numai impreuna cu membrii comisiei de lucru. Se va avea in vedere conformarea entitatii publice cu toate cerintele prevazute de cele 16 de standarde ale OSGG 400/2015.

Calitatea si credibilitatea serviciilor de consultanta oferite de Krypton Omma Consulting.

 • Reputatia Krypton Omma Consulting depinde de realizarea cu succes a implementarii sistemului de control intern managerial de catre Dvs.

Krypton Omma Consulting garanteaza lipsa neconformitatilor si neregularitatilor din rapoartele de audit intocmite in urma evaluarii conformitatii de catre organismele abilitate – Curtea de Conturi, Audituri publice interne, etc cu conditia respectarii intocmai a recomandarilor consultantilor nostri. In cazul in care auditorii interni constata totusi implementarea partiala a sistemului de control intern / managerial, ne angajam sa remediem neconformitatile constatate.